Beleidsplan

1.   Inleiding

Het beleidsplan van de Stichting Vrienden Zorgcentrum Nicasius is er op gericht nadere uitwerking en detailleringen te geven aan de doelstellingen van de stichting zoals omschreven in de stichtingsakte. De stichting is nu ruim 12 jaar actief. In die jaren is er een prettige samenwerking ontstaan tussen de beroepskrachten van Zorgcentrum Nicasius en Het bestuur waarmee de stichting haar doelstellingen kan verwezenlijken. Zorgcentrum Nicasius kent een afdeling PG voor 50 cliënten en een afdeling Somatiek voor 23 cliënten. Tevens wordt ook zorg verleend aan ca. 35 bewoners van de aanleunwoningen. De totale doelgroep van de stichting betreft dus ruim 100 personen.

2.   Stichting Vrienden Zorgcentrum Nicasius

2.1    Historie
 
De stichting is opgericht op 30 december 2004 door Mr. J.B. in ’t Hout. De stichtingsakte is verleden voor notaris Mr. M.A.M.K. Kessels te Asten. De stichting is ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17173462. Het toezicht op de stichting wordt gevormd door de Raad van Toezicht en Het Bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht en Het Bestuur zijn omschreven in de stichtingsakte.

2.2    De Stichting op dit moment

Alle functies binnen Het Bestuur zijn bezet en is er een complete Raad van Toezicht. In de afgelopen jaren zijn er al veel activiteiten voor bewoners mogelijk gemaakt. Daartoe worden in samenwerking met de activiteitenbegeleiders tijdig jaarprogramma’s opgesteld. Voor bewoners Somatiek en aanleunwoningen betreft dit activiteiten die op gezette tijden terugkomen, zoals muzikale optredens in het Zorgcentrum Nicasius, dagtochten met vervoersmogelijkheden voor rolstoelgebruikers en de Carnaval-, Zomer-, St. Nicolaas- en Kerstbijeenkomsten. Voor de afdeling PG zijn dit op de behoefte van deze bewoners afgestemde muziekoptredens in de verschillende huiskamers, een Midzomer Tuinfeest en St. Nicolaas- en Kerstvieringen. Daarnaast zijn er zeer frequent begeleide bus-uitstapjes in de omgeving voor steeds 6 bewoners. Tevens wordt door de stichting aandacht besteed aan de sfeer in het zorgcentrum en aan zogenaamde mijlpaalverjaardagen van de bewoners (90, 95 en 100 jaar). Waar het budget dit toelaat draagt de stichting ook bij aan grotere investeringen binnen Zorgcentrum Nicasius. Voorbeeld daarvan is de schenking van een duurzame volière ter gelegenheid van de ingebruikname van de nieuwbouw Nicasius in 2013.   

2.3    Aansprakelijkheid

Formeel worden activiteiten georganiseerd door de activiteitenbegeleiders van Zorgcentrum Nicasius. Daarmee blijft de juridische aansprakelijkheid bij Nicasius en worden de activiteiten afgedekt door hun verzekeringen. De Stichting beperkt zich tot de financiering van het in overleg met de activiteitenbegeleiders geplande  jaarprogramma. Leden van Het Bestuur vertegenwoordigen de stichting bij activiteiten en leveren waar nodig hand- en spandiensten hierbij.  Het Bestuur zelf is verzekerd bij het Vrijwilligerspunt op een z.g. Vrijwilligerspolis.

2.4  De financiële positie van de stichting

De financiële positie van de Stichting is gezond en wordt gevormd door:

  • De substantiële jaarlijkse bijdragen van de Ambassadeurs die zich aan de stichting verbonden is de belangrijkste pijler van de financiering. Daarom staat hun naam prominent vermeld op het Vriendenbord in Zorgcentrum Nicasius.
  • Donaties van Vrienden, zijnde bedrijven en particulieren, die een machtiging hebben afgegeven voor een jaarlijkse bijdrage. Elk donatiebedrag is daarbij welkom, maar vanaf € 100,- per jaar wordt hun naam desgewenst vermeld op voornoemd Vriendenbord. Machtigingen hebben het karakter van langdurige toezeggingen.
  • Jaarlijkse donaties. Deze donateurs geven een bedrag per jaar maar willen niet zover gaan om daarvoor een machtiging af te geven. Ook zij worden vanaf € 100,- vermeld op het Vriendenbord.
  • Incidentele donaties. Dit zijn giften van personen/organisaties die als eenmalig aangemerkt moeten worden.
  • Overige inkomsten zoals legaten, schenkingen , rente, etc.

2.5  Verdeelschema geldmiddelen

De jaarlijkse baten worden aangewend voor de volgende doeleinden:

  • Financiering van activiteiten voor de bewoners om hun welzijn te bevorderen.
  • Aanleggen van reserves voor bijdrage aan grotere investeringen binnen Nicasius en voor het waarborgen van de continuïteit van de stichting.
  • Bestuurs- en representatiekosten. In de afgelopen jaren werd hieraan gemiddeldslechts 5% van de baten besteed. 

3.     Beleid van de Stichting

Nu de opstartfase van de stichting is afgerond en een goede werkwijze met de leiding van Nicasius is ontwikkeld, richt het beleid van de stichting zich op:

  • Consolidatie en verdere verbetering van haar financiële positie. Daarvoor streeft zij naar uitbreiding van het aantal Ambassadeurs, Vrienden en Donateurs.
  • Het vergroten van het draagvlak voor en de betrokkenheid bij onze stichting binnen de gemeente Heeze-Leende. Daartoe worden consequent persberichten met foto’s van alle door de stichting gefinancierde activiteiten toegezonden aan de lokale pers, Ambassadeurs en Vrienden van de stichting, alsmede aan alle vrijwilligers binnen Woonzorgcentrum Nicasius.

Heeze, november 2016.