Stichtingsgegevens

Naam: Stichting Vrienden Zorgcentrum Nicasius, afgekort met Stg. VZN.

RSIN: 814615272

KvK-nummer: 17173462

Post- en bezoekadres: Binnenhof 35, 5591 GN Heeze
E-mailadres: RensGuitjens@gmail.com
IBAN: NL25 RABO 0104 8185 81

Doelstelling, overgenomen uit de stichtingsakte:

De stichting heeft ten doel:

Het leveren van een bijdrage aan het welzijn van de bewoners van het zorgcentrum Nicasius, gevestigd te Heeze, en haar aanleunwoningen, in het bijzonder om het contact te bevorderen van de bewoners met de gemeenschap Heeze;
Al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door:

Het leveren van financiële en/of andere ondersteuning;
Het doen organiseren van activiteiten ten behoeve van de bewoners.
De stichting is door de Belastingdienst aangewezen als een ANBI.

 

Bestuurders

De stichting kent een Raad van Toezicht en een bestuur voor de dagelijkse werkzaamheden. Zie voor de bestuursfuncties en de daaraan gerelateerde werkzaamheden het Huishoudelijk reglement. De namen van de bestuurders zijn:

Voorzitter: Franciscus J.M Bakermans
Secretaris: Laurentius J.I. Guitjens
Penningmeester: Willie J.M. Rutjens

Beloningsbeleid

Onkosten gemaakt uit hoofde van de functie van de bestuursleden komen, mits voorzien van een nota, voor vergoeding in aanmerking. Daarnaast zijn autokosten gemaakt uit hoofde van de functie declarabel. Hier geldt een vergoeding van € 0,20/km voor de afgelegde kilometers buiten gemeente Heeze-Leende. Vacatiegelden zijn niet van toepassing.